Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

Değerli ziyaretçimiz, Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması sayfamıza hoş geldiniz. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununda 9. Madde, Sonradan kazanılan vatandaşlıktan bahsetmektedir. Bu sonradan kazanım ise yetkili makam kararı, evlat edinilme durumu ya da seçme hakkının kullanılması ile mümkün olmaktadır. Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kazanılması hali de kendi içerisinde genel olarak, istisnai olarak, evlilik yoluyla ve yeniden kazanım şeklinde 4'e ayrılmaktadır. İlgili vatandaşlık Kanunu’nun 15.maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’nde kesintisiz olarak beş (5) yıl ikamet eden yabancı uyruklu kişiler, aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi durumunda Türk vatandaşlığına başvuru yapmaya hak kazanabilir ve Türk vatandaşlığını genel yöntem ile edinebilirler. Sonradan, yani genel hükümlere göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Yabancı uyruklu kişi, kendi milli hukukuna göre reşit olmalıdır. Kişi eğer vatansız ise Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu gereğince, reşit olmalı ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır.
 • Vatandaşlık başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren geriye yönelik en az 5 yıl boyunca Türkiye’de kesintisiz olarak ikamet etmiş olmalıdır.
 • Yabancı kişinin, Türkiye’ye yerleşmek isteğini açık bir şekilde göstermesi gerekmektedir. Örnek olarak, Türkiye’de bir gayrimenkul edinmek, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlenmek, bir iş kurmak ya da yatırım yapmak. Çalışma izniyle ülkemizde çalışıyor olmak, eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak. Daha önceden Türk Vatandaşlığı kazanmış bir anne, baba ya da çocuk sahibi olmak gibi durumlar bu başvuruyu yapabilmek için geçerli sayılan sebeplerdendir.
 • Kamu sağlığı açısından herhangi bir tehdit oluşturacak hastalığa sahip olmamalıdır.

Diğer Şartlar...

 • Kamu ahlakına uygun davranışlar sergilemelidir. Toplum yaşamının gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranmalı, topluma güven vermeli, aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
 • Türk toplumunun içinde yer alabilecek düzeyde Türkçe dilini konuşabilmelidir.
 • Türkiye’de kendisinin ve eğer varsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek bir mesleğe ve düzenli gelire sahip olmalıdır.
 • Ülke güvenliği ile kamu düzenine tehdit oluşturacak bir durumu olmamalıdır.
 • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, hali hazırda taşıyor oldukları devletin vatandaşlığından veya birden fazla mevcut ise tüm vatandaşlıklarından çıkma şartı da aranabilmektedir. Bu takdirin kullanılmasına dair esasların tespiti Bakanlar Kurulu yetkisindedir.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İşlemi

Türk vatandaşlığına başvuru, başvuru sahibi yabancı uyruklu kişinin yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe kendisi tarafından ya da bu konuda verilmiş olan özel bir vekaletname ile vekili tarafından yapılmaktadır. Başvuru sahibi yabancı uyruklu kişinin 18 yaşından küçük (reşit olmayan) ve(ya) ayırt etme gücünden yoksun olduğu durumlarda ise ilgili başvuru kişinin veli ya da vasisi tarafından yapılabilmektedir.

Vatandaşlık başvurusunda yabancı uyruklu kişinin Türkiye Cumhuriyeti Yabancı Kimlik Numarası esas alınır ve bununla işlem yapılır. Bu yüzden ikamet sahibi olmayan, yabancı kimlik numarası almamış kişiler doğrudan Türk vatandaşlığına başvuru yapamamaktadır.

Kesintisiz olarak beş (5) yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmediği tespit edilen, yasal ikamet izni olmayan, yasal ikamet izni olmasına rağmen Türkiye’ye yerleşme niyeti göstermeyen kişilerin başvurusu kabul edilmez. Bununla birlikte iltica başvurusu sahibi, sığınmacı, Türkiye’de tedavi amacıyla bulunan, tedavi olan kişiye refakat eden ya da Türkiye’de turistik veya öğrenci ikameti ile bulunmakta olan kişilerin başvuruları da kabul edilmemektedir. Herhangi bir suçtan ötürü yargılaması devam eden, hükümlü olan ya da tutuklu olan kişiler de yine başvurusu kabul edilmeyecek kişiler grubunda yer almaktadır.

Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişi, yeni kanuni düzenlemelere istinaden aranan ikamet süresi (5 yıl) içinde toplam 12 ayı geçmemek şartı ile yurt dışında bulunabilir. Yurt dışında geçirilen sürelerin toplamı 12 ayı geçmiyor ise, bu süreler öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir. Aksi takdirde ise yeterli güne ulaşılamadığından ötürü başvuru olumsuz sonuçlanmaktadır.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması başvurusunda, başvuru form dilekçesi doldurularak aşağıda listesini vermiş olduğumuz evrakların hazırlanması ile dosya oluşturulur ve gerekli başvuru bu şekilde yapılır. Başvuru tarihi olarak kişinin formunun ve dilekçesinin evrak kaydı olarak alındığı tarih esas alınır. İstenen tüm gerekli evraklara geldiğimizde:

Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar 2021

 • Türk Vatandaşlığı Başvuru Formu;
 • Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma isteğini ve konuyla ilgili ayrıntıları açıklayan dilekçe
 • 2 adet, 50×60 mm formatında beyaz fonlu, standartlara uygun, biyometrik fotoğraf.
 • Pasaport veya pasaport yerine geçerli benzeri bir belge. Eğer kişi vatansız ise, buna dair bir belge sunulmalıdır.
 • Yabancı uyruklu kişinin kimlik bilgilerinin yer aldığı doğum belgesi ya da nüfus kaydı gibi gerekli bilgilerin yer aldığı benzeri bir belge. Başvuru sahibi evli ise, eşi ile çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği ya da benzeri bir belge de sunulmalıdır.
 • Kişinin medeni durumunun yer aldığı medeni hal belgesi. Ek olarak, kişinin şahsi durumuna bağlı şekilde evlenme belgesi, boşanma kararı, ölüm belgesi gibi evraklar da sunulmalıdır.
 • Kişinin bulaşıcı ya da kamu sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek bir hastalığının bulunmadığına ilişkin, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği niteliklere sahip sağlık raporu;

Çalışma İzniyle Vatandaşlık...

 • Türkiye’de kendinin ve mevcutsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek bir mesleğe ve düzenli gelire sahip olduğunu gösterir bir belge (örneğin çalışma izni, maaş bordroları, taahhütname, vergi levhası vb.)
 • Vatandaşlık başvuru tarihinden itibaren geriye yönelik sayıldığında en az 5 (beş) yıl Türkiye’de ikamet etmiş olduğuna dair, yabancı uyruklu kişinin Türkiye’ye giriş ila çıkış tarihlerini gösteren belge. Bu belge İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınmaktadır.
 • Yabancı uyruklu kişinin yapmış olduğu vatandaşlık başvurusu sonuçlanana dek, ileriye yönelik yetecek sürede geçerli oturma izni belgesi. Önemli not: Türk vatandaşlığı başvurusunun sonuçlanma süresi belirsiz olduğundan ötürü, tabi ki yıllarca geçerli bir ikamet sunulması beklenmez. Geçerli ikametinizin, başvuru esnasında en az 6 ay süresinin olması yeterlidir. Tabi ki vatandaşlık başvurusu sürerken, ikametin yenilenmeye devam etmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi kişinin, her hangi bir suç sebebi ile oluşan, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bu kararın onaylı nüshası.
 • Maliye veznesine, gerekli hizmet bedelinin yatırıldığına dair makbuz da dosyaya eklenmelidir.
 • Ek olarak: Başvuru sahibi kişinin doğum tarihinde ay ve gün bulunmuyorsa, bu doğum tarihinin tamamlanması adına, kendi ülkesinin yetkili makamlarından alınacak belge sunulmalıdır. Bu belgenin temin edilememesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetler Kanununun 39 numaralı maddesi gereğince işlem yapılması halini kabul ettiğine dair imzalı beyan gerekir.

Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Yabancının ikamet ediyor olduğu il sınırları içinde Valilik makamına yapmış olduğu başvuru, Valilik tarafınca İçişleri Bakanlığı Nüfus & Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.  Başvuru sahibi yabancı uyruklu kişi, vatandaşlık başvurusu numarasını, ilgili Bakanlığın Genel Müdürlüğünde Halkla İlişkiler biriminden öğrenerek takip edebilmektedir. İç İşleri Bakanlığı Nüfus & Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafınca gerekli incelemeler yapılır. Sonrasında vatandaşlık başvurusu sonucu olumlu ya da olumsuz şekilde olmak üzere ilgilisine bildirilir.

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması, 5 yıl ikamet ile vatandaşlık, çalışma izniyle vatandaşlık, Türkiye vizesi. Türkiye e-vize, kısa dönem ikamet, süresiz (uzun dönem) ikamet, yabancıların Türkiye'deki evlilik işlemleri, aile ve öğrenci oturum izni, çalışma izni. Türk vatandaşlığı ve deport (sınır dışı) işlemleriniz için bize 0212 706 61 59 numaralı telefonumuzdan ulaşabilir, uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Ayrıca tüm iletişim bilgilerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

Yükleniyor...