Oturma İzni

VİZE MERKEZİ YABANCILAR DEPARTMANI YANINIZDA!

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak istiyoruz.

Vize Merkezi uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aşağıda, Türkiye’de Oturma İzni alabilmek için takip edilmesi gereken süreçler ve hazırlanması gereken evraklar hususunda özet ve ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Çalışma izni ve vatandaşlık kazanma konularına ilişkin bilgiler ise diğer sekmelerde yer almaktadır.

Oturma İzni başvurunuzun etkin bir şekilde yapılarak, olumlu şekilde neticelenmesi için sizleri Vize Merkezi Yabancılar Departmanı'na bekliyoruz.

TÜRKİYE’DE OTURMA/İKAMET İZNİ

 • Yabancılar Türkiye’de kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni alarak kalabilirler.
 • Geçerli ikamet izni ile sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.
 • Yabancının Türkiye’de çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi ikamet izni yerine sayılır.
 • Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.
 • İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. Ancak, ikamet izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen yabancıların ikamet izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.
 • İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
 • Ülke içinden başvuruların, yabancının vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.
 • İkamet izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.
 • İkamet izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
 • İkamet izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.
 • İkamet izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.
 • İlk defa ikamet iznine başvurulması halinde yabancının sistem tarafından kendisine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki il göç idaresinde bulunması gerekmektedir.
 • İkamet izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki il göç idaresine gönderilmelidir.
 • İkamet süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ikamet izni uzatma başvurusunda bulunulabilir. Uzatma başvurusu, her durumda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
 • İkamet izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, ikamet izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Yabancıların ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki il göç idaresine onaylatmaları gerekmektedir.

1. Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni 

En fazla bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

İlk Başvuru

   ·         Oturma izni başvuru formu

·         Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

·         Dört adet vesikalık fotoğraf

·         Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan       

·         Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

·         Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu

   ·        Oturma izni başvuru formu

·         Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

·         İki adet vesikalık fotoğraf

·         Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan 

·         Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

·         Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**

·         İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**

·         Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

2. Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyrukluların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

İlk Başvuru

·           Oturma izni başvuru formu

·         Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

·         Önceki oturma izni belgesinin ibrazı

·         İki adet vesikalık fotoğraf

·      Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

·         Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan

·         Adli sicil kaydı

·         Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
o Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma Başvurusu

Süresiz verilir, uzatılmaz.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar:

a) Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,

b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

c) Uluslararası koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

e) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam 7 / 23 edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

f) “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” olanlar

g) “Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar

ğ) “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi” olanlar

h) Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

Türkiye Aile Birleşimi

Türkiye aile birleşimi için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler gerekmektedir. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

1. Eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu

2.18 yaşını doldurmuş olmak.
3. Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (6 aydan eski ve rötuş olmamalıdır)

4. En az bir yıl geçerli pasaport. 

5. Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (evlilik üzerine gidecekler için)

6. Uluslararası evlenme cüzdanının fotokopisi

7. Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği (evliler için ve her iki eş için) (Yabancı eşin daha önce Türk uyruklu olması durumu için de geçerli). Nüfus kayıt örneğinde özellikle Düşünceler bölümünün eksiksiz doldurulmuş olduğuna ve bütün nüfus durumları (örneğin önceki evlilikler, boşanmalar, çocuklar, anne-baba vs. vatandaşlık olayları ) yazılı olduğuna lütfen dikkat edilmeli.

8. 16 yaşında evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı, Türkçe tercümesiyle birlikte,17 yaşında evlilik yapanlarda anne babanın yazılı muvafakati

9. Yabancı uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine Yabancı eşin doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.

10. Eşlerden her ikisinin daha önceki bütün evliliklerine dair kesinleşme şerhi ile birlikte gerekçeli boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri ve duruma göre ölüm kayıt örnekleri

11. Türkiye’de yaşayan yabancı eşe ait oturma müsaadesinin fotokopisi.

13. Vize ücreti

14. Varsa eski pasaportlar

Beraber gidecek bebekler-çocuklar için de bir dosya hazırlanması gerekmektedir. 

•    Her iki eşe ait uluslararası doğum kayıt örneği
•    Her iki eşe ait uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye’deki evlendirme memurluğundan evlilik başvurusunun yapıldığına dair teyit belgesi

Konsolosluk gerek görürse başka belgeler de isteyebilir. 

Bunlar dışında sizden ayrıca farklı bir durum yaşıyorsanız bu durumunuzla ilgili belge istenebilir. Aile birleşimi ve oturum hakkında bilmek istediğiniz başka bir şey olursa Vize Merkezi şubelerimizle irtibata geçmenizden mutluluk duyarız.

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 287 74 00
istanbul@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 02 74
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 02 74
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 25 21
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com